01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

prejeli ste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oz. obvestilo, da je vaš otrok uvrščen na ČAKALNI SEZNAM  IN  SEZNAM SPREJETIH OTROK.

V javno vzgojno – izobraževalni zavod Osnovna šola Jurija Vege, Vzgojno varstvena enota Vojke Napokoj, je bilo do vključno 31. 03. 2021 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest. V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17) in četrtega odstavka 10. člena Odloka o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/12 in 1/14) je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji, dne 23. 4. 2021, obravnavala vse vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in oblikovala prednostni vrstni red otrok.

S 1. 9. 2021 se v vrtec sprejme 54 otrok. Za starše sprejetih otrok bo 11. 5. 2021 potekal podpis pogodb.

Na čakalni seznam, se uvrsti 45 otrok. Komisija je sprejela otroke glede na oblikovane oddelke in glede na vloge, ki so prispele v času skupnega javnega vpisa novincev za šol. leto 2021/22. Otroci na čakalnem seznamu ne izpolnjujejo vseh pogojev, skladno z odlokom o sprejemu otrok v vrtec. Čakalni seznam velja do 31. 8. 2022. Vrtec bo otroke s čakalnega seznama sprejemal, glede na razpoložljiva prosta mesta – skladno z normativi za oblikovanje skupin, ter starostnim pogojem za vstop v vrtec.

Vodstvo vrtca.

Dostopnost